Witaj!

Trafiles na strone gabinetu logopedycznego Daje Slowo! oferujacego neurobiologiczna diagnoze i terapie logopedyczna. 
 
Nowoczesna i innowacyjna logopedia jest interdyscyplinarna, dlatego proponowane uslugi oparte sa o najnowsze badania z róznych dziedzin wiedzy, m.in. neurobiologii, psychologii, neurologii. Nie dotycza jedynie wad wymowy, ale równiez wielu dysfunkcji rozwojowych dzieci juz od 6 miesiaca zycia. 
 

Czym jest Metoda Szko³y Krakowskiej?

Wspó³czesna rzeczywisto¶æ stawia
przed Rodzicami kolejne, wci±¿ nowe wyzwania.
Corocznie wzrasta liczba dzieci wymagaj±cych
oddzia³ywañ logopedycznych. Przedszkolaki, u których
mo¿na zaobserwowaæ opó¼niony rozwój mowy,
wady wymowy, przed³u¿aj±c± siê oburêczno¶æ czy zagro¿enie dysleksj±, wymagaj± wsparcia logopedycznego, gdy¿ ich start jest
znacznie utrudniony.
Wychodz±c naprzeciw Rodzicom i Dzieciom
gabinet logopedyczny Dajê S³owo!
oferuje profesjonaln± diagnozê i zajêcia logopedyczne.

Sukcesem Dziecka objêtego systematyczn±, profesjonaln±
opiek± logopedyczn± jest przede wszystkim mo¿liwo¶æ
wyra¿ania siebie, werbalizowania swoich emocji,
prze¿yæ. Jêzyk warunkuje samodzielno¶æ Dziecka,
jest niezwykle istotnym elementem rozwoju
osobowo¶ci, uczy bycia z drugim
cz³owiekiem.