Witaj!

Trafi?e? na stron? gabinetu logopedycznego Daj? S?owo! oferuj?cego neurobiologiczn? diagnoz? i terapi? logopedyczn?. 
 
Nowoczesna i innowacyjna logopedia jest interdyscyplinarna, dlatego proponowane us?ugi oparte s? o najnowsze badania z ró?nych dziedzin wiedzy, m.in. neurobiologii, psychologii, neurologii. Nie dotycz? jedynie wad wymowy, ale równie? wielu dysfunkcji rozwojowych dzieci ju? od 6 miesi?ca ?ycia. 
 

Czym jest Metoda Szko³y Krakowskiej?

Wspó³czesna rzeczywisto¶æ stawia
przed Rodzicami kolejne, wci±¿ nowe wyzwania.
Corocznie wzrasta liczba dzieci wymagaj±cych
oddzia³ywañ logopedycznych. Przedszkolaki, u których
mo¿na zaobserwowaæ opó¼niony rozwój mowy,
wady wymowy, przed³u¿aj±c± siê oburêczno¶æ czy zagro¿enie dysleksj±, wymagaj± wsparcia logopedycznego, gdy¿ ich start jest
znacznie utrudniony.
Wychodz±c naprzeciw Rodzicom i Dzieciom
gabinet logopedyczny Dajê S³owo!
oferuje profesjonaln± diagnozê i zajêcia logopedyczne.

Sukcesem Dziecka objêtego systematyczn±, profesjonaln±
opiek± logopedyczn± jest przede wszystkim mo¿liwo¶æ
wyra¿ania siebie, werbalizowania swoich emocji,
prze¿yæ. Jêzyk warunkuje samodzielno¶æ Dziecka,
jest niezwykle istotnym elementem rozwoju
osobowo¶ci, uczy bycia z drugim
cz³owiekiem.