Kontakt:

Dane kontaktowe:

mgr Marta Moneta
tel. 695 031 881
e-mail: martamoneta@wp.pl
 
Dane do przelewu:
Marta Moneta
Alior Bank: 07 2490 0005 0000 4000 2579 3476
 
 

Adres:

Gabinet Logopedyczny Daje Slowo!
Aleja Slowackiego 34/2
Kraków

Gabinet zlokalizowany jest niemal w centrum Krakowa, nieopodal Radia Kraków, w poblizu Nowego Kleparza. Dojazd komunikacja miejska:
Przystanek : Nowy Kleparz lub Grottgera
 
 
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH RODO
 
KLAUZULA  INFORMACYJNA
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Gabinet logopedyczny Daję Słowo! Marta Moneta, al. Słowackiego 34/2, Kraków,  tel. 695 031 881,  e-mail: martamoneta@wp.pl, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Dane osobowe dziecka i opiekuna prawnego, zwane dalej danymi osobowymi, przetwarzane będą wyłącznie w celu wykonania wybranej usługi lub realizacji zawartej umowy, usprawnienia komunikacji odnośnie wizyt w gabinecie (otrzymywanie informacji dotyczących planowanych wizyt, wolnych terminów w gabinecie, odwołania wizyt) i procesu organizacji pracy oraz przesyłania informacji dotyczących organizacji pracy oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj. dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wykonaniem wybranej usługi lub realizacją zawartej umowy.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
 4. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 5. art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 6. art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – przetwarzania jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 7. art. 6 ust. 1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem oraz
 8. art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. osoba, o której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub w kilku konkretnych celach, chyba że prawo Unii lub prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego przewidują, iż osoba, której dane dotyczą, nie może uchylić zakazu, o którym mowa w ust. 1 art. 9.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania niektórych danych (imię i nazwisko, imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, dodatkowe informacja mogące mieć wpływ na realizację umowy) może uniemożliwić realizację usługi lub zawarcie umowy.
 10. Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych w zakresie wykonania wybranej usługi lub realizacji umowy będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie obsługi księgowej.
 11. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w celu usprawnienia komunikacji odnośnie wizyt w gabinecie (otrzymywanie informacji dotyczących planowanych wizyt, wolnych terminów w gabinecie, odwołania wizyt) i procesu organizacji pracy oraz przesyłania informacji dotyczących organizacji pracy będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie obsługi informatycznej i hostingu, dostawy oprogramowania do obsługi gabinetu oraz podwykonawcy dostawcy oprogramowania do obsługi gabinetu (dostawcy przestrzeni serwerowych, operatorzy telekomunikacyjni).
 12. Dane osobowe dziecka i opiekuna prawnego przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania wybranej usługi lub realizacji umowy oraz po jej zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj. dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wykonaniem wybranej usługi lub realizacją zawartej umowy – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.) lub do momentu cofnięcia zgody.
 13. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu usprawnienia komunikacji odnośnie wizyt w gabinecie (otrzymywanie informacji dotyczących planowanych wizyt, wolnych terminów w gabinecie, odwołania wizyt) i procesu organizacji pracy oraz przesyłania informacji dotyczących organizacji pracy będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: martamoneta@wp.pl
 14. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich oraz dziecka danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo żądania dostępu do danych osobowych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 15. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe przetwarzane w celu wykonania wybranej usługi lub realizacji umowy, usprawnienia komunikacji odnośnie wizyt w gabinecie (otrzymywanie informacji dotyczących planowanych wizyt, wolnych terminów w gabinecie, odwołania wizyt) i procesu organizacji pracy oraz przesyłania informacji dotyczących organizacji pracy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą podlegać profilowaniu.
 
 

Mapa: