Metody terapii stosowane w gabinecie Daj? S?owo!

Terapeuci Daje Slowo! prowadza terapie neurobiologiczna, oparta na zalozeniach Szkoly Krakowskiej. Podstawy teoretyczne terapii uksztaltowane zostaly pod wplywem filozofii humanistycznej i tez jezykoznawstwa humanistycznego sformulowanych przez Profesora Wladyslawa Miodunke.

Wykorzystywane metody terapii:
 
 • Symultaniczno – Sekwencyjna Nauka Czytania® prof. Jagody Cieszy?skiej
  To metoda sylabowa, oparta na najnowszych badaniach neuropsychologicznych i na wieloletnich do?wiadczeniach terapeutycznych i logopedycznych prof. Cieszy?skiej. Jest skutecznym sposobem nabywania umiej?tno?ci czytania ze zrozumieniem , jednocze?nie zapobiega dysleksji u dzieci, co stanowi jej przewag? nad dotychczasow?, powszechn? nauk? czytania jak? jest metoda g?oskowania. Wykorzystuje wiedz? o sekwencyjnych zdolno?ciach lewej pó?kuli mózgowej przy równoczesnym korzystaniu z symultanicznych sposobów przetwarzania bod?ców j?zykowych pó?kuli prawej.
   
 • Elementy Manualnego Torowania G?osek El?biety Wianeckiej
  S? to chwyty artykulacyjne umo?liwiaj?ce wywo?ywanie sylab i wyrazów, maj?cych na celu osi?gni?cie samodzielnej komunikacji werbalnej.
   
 • „Dzienniczków wydarze?” Wac?awy Zuziowej
  Podstaw? ich prowadzenia jest opisywanie zdarze? i uzupe?nianie ich o rysunek, który u?atwia pacjentowi rozumienie.

Ponadto:

 • Stymulacja polisensoryczna
 • Elementy logorytmiki
 • Elementy muzykoterapii
 • Elementy arteterapii
 • Treningi j?zykowe z wykorzystaniem multimediów