Oferta

Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci, m?odzie?y i doros?ych:

 • nies?ysz?cych, z implantem ?limakowym
 • z autyzmem, spektrum autyzmu
 • z Zespo?em Aspergera
 • z alali?
 • z afazj?
 • z opó?nionym rozwojem mowy
 • z Zespo?em Downa
 • z FAS (Alkoholowy Zespó? P?odowy)
 • z pora?eniem mózgowym
 • z niepe?nosprawno?ci? intelektualn?
 • j?kaj?cych si?
 • dzieci wymagaj?cych wczesnej interwencji i stymulacji logopedycznej

Ponadto diagnoza i terapia logopedyczna dzieci:

 • przedwcze?nie urodzonych,
 • urodzonych z nieprawid?owych ci??
 • urodzonych z ci??y mnogiej, po przebytym urazie oko?oporodowym (m.in. niedotlenienie centralnego uk?adu nerwowego)
 • z wrodzonymi zespo?ami genetycznie uwarunkowanych zaburze? rozwojowych
 • z wrodzonymi wadami uk?adu nerwowego centralnego i obwodowego (np. wodog?owie)

A tak?e:

 • Terapia wad wymowy
 • Wczesna Nauka Czytania Metod? Symultaniczno-Sekwencyjn? prof. J. Cieszy?skiej
 • Rehabilitacja mowy doros?ych osób z afazj?