Referencje

Referencje mgr Marta Moneta

  • Pani Marta by?a zawsze rzetelnie przygotowana do prowadzenia zaj?? logopedycznych, a jednocze?nie potrafi?a elastycznie dostosowa? si? do potrzeb indywidualnych przypadków. Umiej?tnie stosowa?a gotowe narz?dzia, ale tak?e tworzy?a w?asne, wykazuj?c si? indywidualn? inicjatyw? i inwencj? twórcz?. Potrafi?a dobra? materia? ?wiczeniowy dla poszczególnych przypadków.
    Prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszy?ska
 
  • Pani Marta Moneta w relacji terapeutycznej z dzie?mi jest zawsze swobodna i naturalna. W relacji z wychowankami ma na uwadze ich specyficzne potrzeby, ograniczenia i mo?liwo?ci (…).
    Mgr Agnieszka Fabisiak-Majcher, Zespó? Diagnozy i Terapii w Krakowie
 
  • Zaj?cia logopedyczne prowadzone przez Pani? Mart? to zaj?cia prowadzone w mi?ej atmosferze, z du?? ?yczliwo?ci? dla dziecka i jego rodziców. To terapeuta z wyj?tkowym taktem i kultur? osobist?. Dba o efekty terapii.
    Ewa Sz., mama Karoliny