Nasi terapeuci:

mgr Marta Moneta

- logopeda, filolog polski. Prowadzi terapi? dzieci i m?odzie?y z zaburzeniami komunikacji j?zykowej, pracuje z dzie?mi nies?ysz?cymi,  z autyzmem, z Zespo?em Aspergera, afazj?, dysleksj?, alali?, opó?nionym rozwojem mowy.  Interesuje si? rozwojem systemu j?zykowego dzieci nies?ysz?cych, nazywaniem emocji i uczu?  w tekstach dzieci nies?ysz?cych, programowaniem j?zyka.

Prowadzi terapi? neurobiologiczn?, opieraj?c si? na za?o?eniach Szko?y Krakowskiej, wykorzystuj?c Symultaniczno-Sekwencyjn? Nauk? Czytania prof. J. Cieszy?skiej.

Wspó?pracuje z:
  • Centrum Medycznym „Plejady” w Krakowie  
  • Centrum Terapii "Promitis" w Krakowie
  • Niepublicznym Przedszkolem „Weso?e Tygryski” w Krakowie